<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?ev=6017300362356&amp;cd[value]=0.00&amp;cd[currency]=CHF&amp;noscript=1" />

Looks like you're in . Go to US (www.econox.us) Store instead? Yes. or No thanks.

ماژول کنترل و رگولاتور‌C%

این ماژول کنترل ما دارای 3 خروجی آنالوگ برای اتصال به یک پلاتر گرافیکی ( درجه سانتی گراد و ٪ C ) و کنترل دمای ( PID ) در تریستور الکتریکی یا حرارتی گازمیباشد درحالیکه این دومی با یک شیر موتوری تجهیز شده است.
9 خروجی دیجیتال ( رله ) وظیفه کنترل گاز ( تا 6 نوع گازهای مختلف ) و همچنین دمای ( گاز یا برق ) رابرعهده دارند.
استارت آنالایزر CO و CO2 توام با سیگنال نوری و یا صوتی برای تکمیل چرخه کنترل صورت می پذیرد. این توابع مختلف بصورتی ثابت به رله اختصاص داده نشده و می توان آنها را پارامتر درخواستی برای هر خروجی دیجیتال تنظیم نمود.

آنالیز وکنترل کربن ٪ C
مدیریت دما ° C
مدیریت زمان
1 فلومتر برای هوا ی مرجع
1 فلومتر برای آلودگی هوا
بسیار سان برای استفاده، این ماژول اختصاصا برای کار باکوره عملیات حرارتی طراحی شده است .