<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?ev=6017300362356&amp;cd[value]=0.00&amp;cd[currency]=CHF&amp;noscript=1" />

Looks like you're in . Go to US (www.econox.us) Store instead? Yes. or No thanks.

مرام نامه ایمنی وحفاظت از محیط زیست
اصول اکونوکس ونمایندگی های آن در زمینه های ایمنی، کیفیت و محیط زیست

به منظور اطمینان از بقای شرکت ، ما تعهد ی دایمی به ایمنی، کیفیت و حفاظت از محیط زیست داریم .

ما خود را متعهد به :

• برای همیشه ، سنجش کارآیی ،کیفیت و ارتقا سیستم های زیست محیطی به طور مداوم

• اطمینان از ایمنی از همه کارکنان با تامین تجهیزات مناسب

• پایش کنترل تاثیر بر محیط زیست

• حداقل رساندن مصرف انرژی

• جداسازی زباله های مضربه طبیعت

• خلب رضایتمندی مشتریان با درک نیازها و ملاقات .

• باز آموزی تمام کارمندان با یک نگرش مسئولانه نسبت به کیفیت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست .

مدیریت ECONOX متعهد به ارائه ابزار دقیق و مناسب بنحوی که همه کارکنان را قادر به اجرای اقدامات تعریف شده در اصول حاضر شرکت های بزرگ نماید می باشد. بدیهی است که این ارزش ها نمی توانند قربانی و یا نادیده گرفته شوند حتی دلایل بهره وری و یا کمبود وقت .